Kredyt technologiczny – ruszył nabór!
Przewiń do artykułu
Menu

Kredyt technologiczny uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia kompleksowe podnoszenie konkurencyjności mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności wdrażania własnych lub nabywania nowych technologii skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Od 23 marca 2023 roku można składać wnioski w ramach Kredytu Technologicznego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnego, autorskiego rozwiązania (np. w oparciu o posiadany patent, lub nieopatentowaną wiedzę techniczną opracowaną lub zakupioną przez wnioskodawcę). Efektem działań wdrożeniowych powinno być wprowadzenie do oferty nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.


Podstawowe informacje dotyczące Kredytu Technologicznego

 • Źródło finansowania

Działanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

 • Charakterystyka działania

Wdrożenie technologii polegać ma na działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący nową technologię zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta.

W przypadku, gdy możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia, ponieważ wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania.

 • Dla kogo?

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, oraz posiadające zdolność kredytową.

 • Wydatki kwalifikowane

a) Do wydatków możliwych do zrealizowania w ramach Kredytu technologicznego zalicza się koszty:

1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);

2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1);

3. nabycia robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);

4. nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

 • będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

- w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat,
- od dnia zakończenia wykonywania projektu;

5. rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem, że w przypadku leasingu:

a) nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:

- mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat;
- od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,

b) środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć progów określonych w Mapie pomocy regionalnej.

b) Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

c) Koszty związane z uzyskiwaniem patentów (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

 • Poziom dofinansowania

Od 25% do 70% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji (poza częścią regionu warszawskiego stołecznego, w tym m.st. Warszawa, gdzie poziom dofinansowania wynosi 0%).
Województwo Śląskie: 50% dla mikro i małych firm / 40% dla średnich przedsiębiorstw.

 • Banki kredytujące

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego. Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.

 • Sposób składania wniosków

Aplikowanie o dofinansowanie projektów odbywa się z wykorzystaniem LSI (Lokalny System Informatyczny), którego właścicielem jest BGK. Generator dostępny jest pod adresem lsi.bgk.pl.

 • Alokacja

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 578 mln zł.

 • Rodzaj dofinansowania

Wsparcie publiczne stanowi premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

 • Terminy naboru

Nabór wniosków trwa od 23.03.2023 r. do 31.05.2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00). Termin składania wniosków może zostać skrócony. O skróceniu terminu naboru wniosków BGK poinformuje nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

 • Mapa pomocy regionalnej

Maksymalną intensywność pomocy wynikającą z poniższej mapy można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw. Takie zwiększenie nie dotyczy obszaru województwa mazowieckiego w ogóle nie objętego pomocą (obszar wskazany na mapie z intensywnością 0%).

Źródło: https://www.bgk.pl/

Więcej informacji o Kredycie Technologicznym znajdziejsz na stronie BGK.


Zapraszamy do współpracy!

Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii przedstawiają się następująco:

 • Ponad 450 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
 • Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
 • Wartość pozyskanych środków: ponad 500 mln zł.

Przygotowanie tak złożonego projektu, jak wniosek o dofinansowanie w ramach Kredytu Technologicznego jest sporym wyzwaniem – pomimo dużego budżetu programu (578 mln zł), jedynie bardzo dobrze przygotowane projekty będą mogły liczyć na wsparcie. Nasze doświadczenie i kompetentny zespół mogą w tym pomóc!